ششمین نمايشگاه بين المللي فناوري و نوآوري
زمان برگزاری: تهرات 2 تا 5 خرداد ماه 96
ششمین نمايشگاه بين المللي فناوري و نوآوري محل برگزاری نمایشگاهای بین المللی تهران

ششمین نمايشگاه بين المللي فناوري و نوآوري